Hotel SPA Zamek Ryn 4* Ryn

Pobyty w hotelu Zamek Ryn w Rynii

Proponujemy pobyty w hotelach w atrakcyjnej cenie. Zapytaj o promocje lub oferty last minute. Polecamy pakiety z zabiegami spa oraz oferty dla rodzin z dziećmi. Specjalne oferty dla firm, na organizację szkoleń, konferencji lub wyjazdów integracyjnych dla swoich pracowników. Zapytaj o ofertę na zamówienie dla Twojej firmy

W przy­wró­co­nym do świet­no­ści XIV­-wiecz­nym obiek­cie wciąż sły­chać echa cza­sów ry­cer­skiej chwały, a jed­no­cześnie jest to oa­za spo­ko­ju. Za­mek jest położony w sa­mym cen­trum Ma­zur, wśród przej­rzy­stych je­zior i wie­ko­wych drzew, z da­la od zgieł­ku mia­sta i co­dzien­ne­go po­śpie­chu. Ta nie­po­wta­rzal­na at­mos­fe­ra połączona ze współczesną tech­ni­ką, w któ­rą ho­tel został wy­po­sażo­ny, two­rzy do­sko­nałe wa­run­ki, by po­go­dzić in­te­re­sy z wy­po­czyn­kiem i roz­ryw­ką.

Ho­tel spe­cja­li­zu­je się za­rów­no w or­ga­ni­za­cji wszel­kie­go ro­dza­ju kon­fe­ren­cji, szko­leń, zjaz­dów czy pre­zen­ta­cji, jak i spo­tkań w ka­me­ral­nym gro­nie. Pro­fe­sjo­nalna obsługa gwa­ran­tu­je, że każ­de z nich za­koń­czy się suk­ce­sem. Wnę­trza kom­for­to­wych kli­ma­ty­zo­wa­nych sal są aranżo­wa­ne zgod­nie z in­dy­wi­du­al­ny­mi po­trze­ba­mi każ­de­go klien­ta. Sa­le kon­fe­ren­cyj­ne są wy­po­sażo­ne w rzut­ni­ki mul­ti­me­dial­ne, rzut­ni­ki slaj­dów i fo­lii, flip­char­ty, DVD, lap­top i ma­gne­to­wid. Do dys­po­zy­cji go­ści są ekra­ny, wysokiej klasy nagłośnienie i do­świad­czo­na asy­sta tech­nicz­na.

Ho­tel dys­po­nu­je 164 po­ko­ja­mi jed­no­- i dwu­oso­bo­wy­mi oraz apar­ta­men­ta­mi o wy­so­kim stan­dar­dzie. Wszyst­kie zo­stały za­aranżo­wa­ne zgod­nie z wy­mo­ga­mi ar­chi­tek­tu­ry go­ty­ku, wy­po­sażo­ne w me­ble z epo­ki i sty­lo­we ła­zien­ki, co na­da­je im nie­co­dzien­ny kli­ma­t. Wszyst­kie dys­po­nu­ją też me­dia­mi naj­now­szej ge­ne­ra­cji (in­ter­net, TV, te­le­fon).

Ho­tel ofe­ru­je łącznie 500 miejsc noclegowych (w zam­ku i przy­zam­czu), ale ist­nie­je także możliwość zor­ga­ni­zo­wa­nia im­pre­zy za­mknię­tej na­wet dla 2500 osób. Ho­tel Za­mek Ryn to przede wszyst­kim miej­sce dla biz­nes­me­nów, któ­rzy po tru­dach pra­cy chcą do­brze wy­po­cząć. Miej­sce re­lak­su i wy­ci­sze­nia mie­ści się w zam­ko­wych pod­zie­miach. Od­prężenie ciału i duszy da­je ką­piel w uro­kli­wym ba­se­nie, hy­dro­ma­sa­że i bi­cze wod­ne oraz sau­ny.

Organizujemy konferencje, szkolenia i wyjazdy integracyjne dla firm w hotelach SPA. Skontaktuj się z nami.